6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU(KVKK)

UYARINCA

ÜYE AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni; Esenkent Mahallesi, Erzincan Caddesi No:22/1 Ümraniye/İSTANBUL adresinde mukim Veri Sorumlusu PİLSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin web sayfasına Üye olan kişilere sunulmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.                

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz, web sayfası üyelerinden yazılı olarak ve e-posta yolu ile kişisel veri elde etmektedir. Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İşleme, KVKK’nın 3. Maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır. İşlenen kişisel verilerinize, bu verilerin kategorilerine, işleme amaçlarına ve işlemeye dayanak hukuki sebeplere aşağıda yer verilmiştir.

Hukuki Sebep

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Bir Hakkın tesisi, Korunması veya Kullanılması İçin Zorunlu Olması

İletişim Verisi

Adres, Cep Telefonu No , E-Posta Adresi, Telefon Numarası

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Bir Hakkın tesisi, Korunması veya Kullanılması İçin Zorunlu Olması

İşlem Güvenliği Verisi

Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgileri

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Bir Hakkın tesisi, Korunması veya Kullanılması İçin Zorunlu Olması

Kimlik Verisi

Ad-Soyad, Cinsiyeti, Doğum Tarihi

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Bir Hakkın tesisi, Korunması veya Kullanılması İçin Zorunlu Olması

Müşteri İşlem Verisi

Satın Alınan Ürün / Hizmet Bilgisi

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Kurulması ve İfası

Finans Verisi

Ödeme Bilgileri

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Kurulması ve İfası

İletişim Verisi

Adres, Cep Telefonu No, E-Posta Adresi, Telefon Numarası

 Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Sözleşme Kurulması ve İfası

İşlem Güvenliği Verisi

Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgileri

 Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Kurulması ve İfası

Kimlik Verisi

Ad-Soyad, Cinsiyeti, Doğum Tarihi

 Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Sözleşme Kurulması ve İfası

Mesleki Deneyim Verisi

Meslek, Öğrenim Durumu

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Kurulması ve İfası

Müşteri İşlem Verisi

Satın Alınan Ürün / Hizmet Bilgisi

 Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenecek ancak aşağıdaki hallerde ve belirtilen 3. Kişilere aktarılmaktadır.

Alıcı / Alıcı Grupları

Aktarım Amacı

Aktarılan Veri

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri (Yetkili Yazılım Firması)

Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Veri Tabanı Oluşturulması ve Üyelik İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Finans Verisi (Ödeme Bilgileri), İletişim Verisi (Adres, Cep Telefonu No, E-Posta Adresi, Telefon Numarası), İşlem Güvenliği Verisi (Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgileri), Kimlik Verisi (Ad-Soyad, Cinsiyeti, Doğum Tarihi), Mesleki Deneyim Verisi (Meslek, Öğrenim Durumu), Müşteri İşlem Verisi (Satın Alınan Ürün / Hizmet Bilgisi)

 

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular ilgili mevzuat gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile yazılı şekilde yapılmalıdır.

Başvurunun içeriğinde ilgili mevzuat gereği aşağıdan yer verilen hususlar yer almalıdır ve başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler mevcutsa başvuruya eklenir.

Zorunlu olmamakla birlikte, İlgili kişi sıfatıyla   https://pilsanelektronik.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/  adresinde yer alan Başvuru Formunu doldurarak da başvurunuzu yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nin bir örneğini teslim aldım.